Om mig

Jag heter Liv Linjer Fridefors och är legitimerad logoped sedan 1998, då jag tog min examen vid Göteborgs universitet. Under många år har jag varit verksam på logopedmottagning inom hälso- och sjukvården. Där har jag mött patienter i olika åldrar och med olika typer av röst-, tal- eller språksvårigheter, men framför allt förskolebarn med försenad eller avvikande språkutveckling. Jag har även arbetat som skollogoped, med ansvar för språk-, läs- och skrivsvårigheter hos skolbarn.

Sedan 2010 är jag kommunalt anställd och arbetar inom gymnasieskolans språkintroduktion. Min uppgift är att hjälpa de nyanlända ungdomarna att hitta ett lättförståeligt svenskt uttal. Detta sker både genom uttalslektioner i grupp och genom talträning med enskilda elever. Jag ingår i arbetslaget och har ett nära samarbete med lärarna. På så vis har vi goda möjligheter att låta uttalsinlärningen bli en naturlig del av hela språkundervisningen. Vid sidan av min anställning har jag firman LogopedLiv, där jag bland annat håller föreläsningar om praktisk uttalsundervisning.


Liv Fridefors

 

Som logoped är man utbildad att behandla tal- och språksvårigheter som beror på olika störningar och dysfunktioner. Uttalsundervisning för invandrare, som är ett pedagogiskt område och inte ett medicinskt, hör däremot inte till de vanliga arbetsfälten för en logoped. 


För att få en djupare kunskap och ökad förståelse för det svenska språket och dess uttal ur just ett andraspråksperspektiv, har jag vidareutbildat mig inom lärarämnet svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet i Växjö. När jag nu arbetar med ungdomar och vuxna som lär sig svenska har jag stor nytta och glädje av både den allmänna/medicinska aspekten av uttal som ingår i logopedin och den andraspråksinriktade uttalspedagogiken som jag studerat och fördjupat mig i under de senaste åren.

 

Litteraturtips »