Enkel modell över svensk fonetik (uttalslära)

 

Svenskt uttal kan delas in i två huvuddelar, segment och prosodi. Till segment räknas språkljuden (vokaler och konsonanter) och reglerna för hur dessa kan kombineras (fonotax). Prosodin är språkets rytm och melodi, det som får segmenten att bilda ett flytande, ”levande” tal. Prosodin kan beskrivas med termerna betoning (framhävande av ord/stavelser), längd/kvantitet (förlängning av vokal eller konsonant i betonad stavelse) och ton/intonation (höjningar och sänkningar av tonen). Betoning och längd hänger tätt samman och utgör språkets rytm. Basprosodi är en förenklad och pedagogiskt mycket användbar beskrivning av den svenska språkrytmen.

Vid uttalsundervisning i grupp är det förstås bra att satsa på sådant som så många som möjligt har nytta av, och som tydligt förbättrar uttalet. Den svenska språkrytmen är för många elever svår att lära sig på egen hand, och särskilt betoningen har visat sig vara avgörande för förståeligheten i talet. Genom att använda basprosodins regler kan man visa och förklara betonings- och längdförhållandena på ett enkelt och pedagogiskt sätt, och på så vis hjälpa många elever att förbättra sitt svenska uttal.

Något annat som är svårt för många elever är att skilja mellan svenskans alla vokalljud. Detta kan därför också vara lämpligt att träna på i grupp. Jämfört med språkrytmen är det dock inte lika viktigt, med avseende på begripligheten, att kunna uttala alla enskilda vokalljud korrekt. Men för vissa elever är det just segmentell träning, gärna individuellt anpassad, som behövs för att kunna göra sig förstådd. Detta gäller framför allt vid omfattande svårigheter med konsonantljud och fonotax.

Intonationen hör inte till det som bör prioriteras högt om vi utgår från vad som är viktigt för förståeligheten. Det finns många regionala variationer i tonkurvorna, vilket visar att vi inte måste följa ett visst tonalt mönster för att bli förstådda.

Språkrytmen följer däremot i princip samma regler i alla svenska dialekter, vilket innebär att basprosodi som undervisningsstrategi fungerar i hela landet. Allt talar alltså för att basprosodi är väl värt att satsa på i svensk uttalsundervisning.

 

« Tillbaka